انواع بتن آماده
 

رديف نام محصول وزن
(kg)
1 بتن آماده100 2250
2 بتن آماده150 2250
3 بتن آماده200 2300
4 بتن آماده250 2320
5 بتن آماده300 2350
6 بتن آماده325 2350
7 بتن آماده350 2350
8 بتن آماده375 2350
9 بتن آماده400 2370
10 بتن آماده420 2400
11 c40 2400
12 c50 2450
13 خود متراکم 2420