سمت نام خانوادگی نام ردیف
رئیس هیئت مدیره حبیب زاده بابک 1
نائب رئیس هیئت مدیره رستمی نوروزآباد مجتبی 2
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل غیور مجتبی 3
عضو هیئت مدیره گواهی مجید 4
عضو هیئت مدیره خلیلیان محمد حسین 5