شستشوی خاک رس و لای از ماسه

• شستشوی صحیح ماسه و عدم وجود لای و گرد و خاک باعث افزایش 20 الی 30 درصدی مقاومت بتن می گردد.
 
• وجود این مواد زیان آور باعث گسیختگی سطح بتن می گردد
 
• طیف دانه بندی این نوع مواد گل و لای بسته به نوع زمین معدن بین صفر الی 75 میکرون متغیر می باشد.