• بتن ریزی در هوای گرم
    بتن ریزی در شرایط هوای گرم می تواند به بروز مشکلاتی در بتن تازه و سخت شده  کمک کند که معمولا به پایین آمدن کیفیت بتن سخت شده منجر می شود. این مشکلات در تمامی مراحل اجرای بتن مانند مخلوط کردن، حمل جایدهی، تراکم، پرداخت و عمل آوری اتفاق می افتد.
    اکثر این مشکلات به علت افزایش نرخ هیدراسیون سیمان از یک سو و افزایش تبخیر آب از بتن تازه از سوی دیگر، اتفاق می افتد.
    مهمترین عوامل بر روی نرخ هیدراسیون سیمان، نوع مواد تشکیل دهنده آن، ریزی، دمای بتن و افزودنیهای مصرفی است که به تفضیل در فایل زیر به آنها پرداخته می شود.
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
شرکت سیمان شرق
شرکت سیمان سفید شرق
سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران
برو به بالا
تماس با ما

کیلومتر 3/5 جاده مشهد - قوچان، جنب آران ماشین، شرکت فراورده های سیمان شرق

دفتر فروش مركزي : 2-36514590-051 تلفن همراه : 09151001194 و 09157893860 فکس : 36514414-051 تلفن امور سهام : 02188508954 صندوق پستي : 9187381769